ArrangeGroup

Facilities & Vastgoed: dé andere kant van de zorg!

Geplaatst op: 19 Sep 2013

Ons economisch tijdperk dwingt ons tot maatschappelijke hervormingen gericht op daadwerkelijke kernproblemen. De tijd van de snelle pleister op de zere wonde is voorbij. Ondanks de grote rol van de politieke en maatschappelijke discussie, waarin opinies sterk verschillen, over één kwestie zijn we het allemaal eens: herstructurering van de zorg is noodzakelijk!

Verlenen van excellente zorg

De primaire taak van een zorginstelling is het verlenen van een excellente zorg aan de cliënt. De kwaliteit van de zorgfactor wordt bepaald door medewerkers, ondersteund door een kwalitatieve werkomgeving en werksfeer. Dit lijkt in het kader van alle bezuinigingen een utopie. Een nieuwe visie op Facility Management en Vastgoedmanagement in de zorg kan perspectief bieden. De effecten van wet- en regelgeving op het gebied van ‘scheiden van wonen en zorg’ en de gevolgen van nieuwe financieringsvormen kunnen, ondersteund door de juiste visie, op goede wijze worden vormgegeven en gepositioneerd. Facilities & Vastgoed; dé andere kant van de zorg.

Al sinds 2007 is het bouwregime voor zorginstellingen aan ingrijpende veranderingen onderhevig. De financiering op basis van aparte gegarandeerde budgetten verdwijnt. Het zorgvastgoed maakt integraal onderdeel uit van zorgvergoedingen en de kostprijs. In eerste instantie vormen zorg en vastgoed een ongelukkige combinatie. Berichten in de media over instellingen die zich iets te enthousiast op vastgoed storten, getuigen daarvan! Bestuurlijke en financiële problemen zijn het gevolg! Echter, ook wanneer vastgoed niet wordt beschouwd als sec ‘moneymaker’, zijn er wel degelijk kansen voor een effectief en aan organisatiedoelstellingen bijdragend vastgoedmanagement. Zeker in de ouderenzorg is vastgoed één van de stuurmiddelen waarop organisaties doelstellingen realiseren en waarde toevoegen. De locatie en kwaliteit van wonen bepalen het vergelijkings- en besluitvormingsproces van cliënten bij de beoordeling over hun toekomstig welzijn, gevoel van comfort en veiligheid. Door gewijzigde stelselwijzigingen, wet- en regelgeving wordt het voor zorginstellingen steeds belangrijker om gericht en bewust te sturen op de toegevoegde waarde van zorgvastgoed voor de eigen instelling. Belangrijk hierbij is flexibiliteit in te bouwen door de afnemende intramurale en toenemende extramurale zorg, waarbij de marktwerking buitenproportioneel toeneemt. Welke keuzes moeten hierin worden gemaakt? Welke maatregelen dragen bij aan welke waarden en doelstellingen? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de alternatieven voor uw instelling?

Kijkend naar de performancedriehoek Zorg, Wonen & Welzijn, richt de vastgoedcomponent zich op het thema Wonen. De performance van de organisatie wordt echter ook beoordeeld op de factor Welzijn. Facilities zijn hierin de bepalende factor. De eetmomenten zijn misschien wel de belangrijkste beoordelingsfactor, maar andere kritische succesfactoren als schoonmaakonderhoud, was-management en de algemene serviceverlening mogen we niet vergeten. Deze vormen een paradoxaal belang. Enerzijds de waarderingsfactoren van de cliënt en anderzijds de kostenpost van de organisatie. Opnieuw speelt de flexibilisering hierbij een prominente rol. Immers een afnemende intramurale zorg is een feit, of deze afname kan worden opgevangen door toename van extramurale zorg is deels afhankelijk van marktwerking en aanbestedingen. De kwaliteit van facilities wordt geborgd door effectieve en efficiënte inzet van beschikbare middelen o.a. door het benoemen van de gewenste kwaliteit. Het stellen van de sourcingsvraag is hierbij relevant. Onder sourcing verstaan we het realiseren van de bedrijfsstrategie en -doelstellingen door het maken van een bewuste keuze tussen welke activiteiten zelf te doen, welke activiteiten uit te besteden of vorm te geven in andere samenwerkingsverbanden. Ook in dit kader is uitbesteden geen doel op zich, maar misschien wel een middel om de organisatiedoelstellingen te bereiken c.q. een bijdrage te leveren aan de bedrijfscontinuïteit.

Toekomstvisie op de facilities

Vastgoed en facilities vormen in toenemende mate de onderscheidende succesfactor voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Het is een absolute noodzaak de uitgangspunten en beleidsvoornemens op vastgoedgebied vast te leggen in een Strategisch Vastgoed- en Huisvestingsplan, zodat activiteiten voor de komende jaren geformuleerd kunnen worden. Eigen ontwikkelingen, ontwikkelingen met een eigenaar-belegger of een ontwikkeling op basis van DBFMO (design, build, finance, maintain, operate) of wellicht sale-lease-back constructies, het zijn keuzemogelijkheden met verschillende opties en belangen. Wie is uw ideale partner in dit soort cases: landelijk opererende verhuurders, beleggers, lokale woningbouwverenigingen of een consortium van bouwondernemingen en installateurs? Gezien het aandeel van het zorgvastgoed in uw kostprijsberekening en de vergoedingen-structuur een absolute noodzaak. Soortgelijke vragen zijn overigens ook van toepassing op de facilities. Een toekomstvisie op de facilitaire organisatie, vastgelegd in een Facilitair Beleidsplan gebaseerd op de maatschappelijke ontwikkelingen en de zorg- en vastgoedvisie, mag niet ontbreken in uw organisatiestrategie.

ArrangeGroup is er van overtuigd dat een effectief en efficiënt ingericht vastgoed- en Facility Management een directe bijdrage kan leveren aan het betaalbaar houden en het handhaven van een (hoge) kwalitatieve zorg. Door onze ontwikkelings- en innovatiedrang zetten wij relaties in hun kracht. Wij onderstrepen dit door onze kennis, die wij als ‘The Facility Lab’ ontwikkelen, zoveel mogelijk te delen met opdrachtgevers en professionals. Ook ten aanzien van dit onderwerp leidt dit tot vooruitgang, zingeving, duurzame kwaliteit en waarde.

Uitnodiging Roundtable

Op 30 oktober a.s. organiseren wij een roundtable voor bestuurders in de zorgsector waarin wij bovenstaande thema’s graag met u en specifieke vakprofessionals willen bespreken. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om het gesprek aan te gaan. Wij nodigen u graag uit voor de roundtable en/of een persoonlijk gesprek in ons ‘Facility Lab’.

Door: Egbert van der Steege MSc. Business Manager bij ArrangeGroup

bel mij terug