schema1

Het Managing Agent Model biedt uitkomst

Geplaatst op: 5 juni 2015

Steeds meer facilitaire bedrijven heroriënteren zich door de strategische sourcingsvraag te stellen. In toenemende mate wordt besloten tot een beperkte of verdergaande vorm van uitbesteding. De uitdaging voor facilitaire beleidsmakers is om de facilitaire processen vervolgens flexibel en duurzaam te organiseren. Het Managing Agent Model biedt hierbij uitkomst.

Innovatieve concepten

Het blijven zoeken naar optimalisaties of kostenbesparingen heeft de laatste jaren geleid tot nieuwe innovatieve dienstverleningsconcepten en samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld het ‘Zelf-doen’ of een verregaande vorm van outsouring. Het lijkt erop dat deze concepten op termijn eerder belemmeringen opwerpen dan dat zij zich ontwikkelen tot de succesformule die het primaire proces optimaal ondersteund. Beoogde resultaten blijven achter door:

  • Het streng vasthouden aan het ‘Zelf-Doen’
  • Contractuele samenwerking
  • Een complex programma van eisen
  • Onduidelijke contractafspraken
  • Door het ontbreken van chemie om tot een goede invulling van het beoogde partnership te komen
  • Veranderende organisatie- of marktomstandigheden

Sourcing: een kwestie van chemie

Waarom zou alleen het ‘Zelf-Doen’ of een vergaande vorm van outsourcing succesvol zijn? Het is de chemie tussen mensen en organisaties die de succesfactor bepalen voor een vruchtbare samenwerking. Ieder in zijn eigen rol en met zijn eigen verantwoordelijkheid, maar gebaseerd op emotionele verbondenheid. Verbondenheid door overeenstemmende kernwaarden en elkaar respecterende why’s en de drive om binnen diverse outsourcingsvormen samen succesvol te willen zijn, zijn randvoorwaarden.

De sourcingsstrategie

De sourcingsstrategie, gebaseerd op het bij voorkeur uitbesteden van de operationele of uitvoerende facilitaire taken, is inmiddels geaccepteerd en wordt breed toegepast. Om vermenging te voorkomen, kunnen de taken in het tactische gedeelte worden belegd bij een derde partij. Het is uiteindelijk de chemie, tussen zowel personen als organisaties, die de succesfactor vormt voor een succesvol partnership! Deze vorm van regievoering is vormgegeven in het Managing Agent Model.

Managing Agent Model

Het Managing Agent Model richt zich op het overnemen en ontzorgen van de opdrachtgever op het aansturende (tactische) niveau. Hierbij blijft de opdrachtgever enerzijds verantwoordelijk voor de facilitaire beleidsvorming en anderzijds voor het contracteren van uitvoerende dienstverleners. Het is de uitdaging én de verantwoordelijkheid van de Managing Agent om het door de opdrachtgever geformuleerde beleid om te zetten in een tactische strategie. Het Managing Agent Model zet alle deelnemers in het facilitaire proces in hun kracht:

  • De opdrachtgever is aanspreekbaar voor de strategie en besturing
  • De Managing Agent op de aansturing en de tactische vertaling van de strategie
  • De uitvoerende dienstverlener op de kwaliteit van de operatie

De Managing Agent

De Managing Agent stuurt de uitvoerende dienstverleners aan en beoordeeld deze op basis van de door de opdrachtgever afgesloten contracten. In de kern richt de Managing Agent zich op de operationele contacten met de klant van de facilitaire organisatie enerzijds en de gecontracteerde facilitaire dienstverlener anderzijds. Om de Managing Agent in staat te stellen de activiteiten goed uit te voeren is een onbetwiste onafhankelijkheid van de opdrachtgever en de uitvoerende dienstverleners een absolute voorwaarde.

De innovatieve regieorganisatie bestaat

Dit nieuwe sourcingsscenario heeft direct invloed op de belangrijkste facilitaire performance factoren; klanttevredenheid en leveranciersperformance. Het Managing Agent Model is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheden binnen het managementniveau en creëert daardoor meer gelijkwaardigheid. Daarbij heeft het alle ingrediënten in zich om samenwerking te optimaliseren en innovaties te bewerkstelligen in een goed performend partnership. En is het in staat om de beoogde financiële en kwalitatieve resultaten te behalen. Daarmee vormgevend aan een innovatieve regieorganisatie en facilities in optima forma!

Terug naar het nieuwsoverzicht