ArrangeGroup

ArrangeGroup: Full Resourcer met Kennisproductiviteit!

Geplaatst op: 22 Oct 2013

Sinds de millenniumwisseling heeft onze economie zich in belangrijke mate ontwikkeld tot een kenniseconomie. Deze ontwikkeling heeft zijn invloed op onder meer het maatschappelijk leven, de politieke besluitvorming én ook op de bedrijfsvoering van de ‘full-resourcer’ op gebied van facility management en inkoop: ArrangeGroup.

Kennis als succesfactor

Wij zijn ervan overtuigd dat het productief maken van kennis een belangrijke succesfactor is voor onze organisatie. Zeker in relatie tot de essentie uit de missie van onze organisatie: het geloof dat ontwikkeling leidt tot energie, vooruitgang, zingeving en duurzame kwaliteit en waarde! Alvorens in te gaan op de wijze waarop wij kennismanagement vormgeven en de wijze waarop u daarin wellicht kunt participeren, zijn er een drietal begrippen die om een nadere introductie vragen: kennismanagement, zingeving en kennisproductiviteit.

Kennismanagement

Kennis is een dominant productiemiddel en bepaald in belangrijke mate de toegevoegde waarde aan de producten en diensten van een interim- en adviesorganisatie. Wat is eigenlijk kennis? Kennis kent een tweetal elementen. Enerzijds de algemeen toegankelijk kennis die door literatuur, vakbladen lezingen etc. tot ons komt en anderzijds meer specifieke individu gebonden aspecten als ervaring, vaardigheden, competenties en attitude. Het spreekt voor zich dat de aanwezigheid van beide elementen bepalend voor een succesvolle carrière. Een ‘optimale’ kenniswerker beschikt over expertise door talent en een goede opleiding en onderhoud deze, beschikt over de vaardigheden om problemen op te lossen, de vaardigheid om te reflecteren en te executeren, is communicatief vaardig en is gemotiveerd, heeft affiniteit, toont emoties, kan omgaan met veranderingen en houdt er goede waarden en normen op na.

Wat op het niveau van een individuele kenniswerken van toepassing is geldt natuurlijk ook voor een professionele kennisorganisatie. Actief kennismanagement binnen een interim- en adviesorganisatie is dus een absolute voorwaarde voor de performance op korte termijn en het bestaansrecht op de langere termijn. Een ‘optimale’ kennisorganisatie is in staat alle (kennis)medewerkers aan elkaar te verbinden en de beschikbare kennis te documenteren, te ontwikkelen, te borgen, te delen en te exploiteren.

Wij zijn er van overtuigd dat kennismanagement (ontwikkelen, borgen delen en exploiteren) een ‘way of business’ is en alleen dan echt succesvol kan zijn als het is verankerd in de genen; de strategische visie en missie van een organisatie en de intrinsieke waarden van de organisatie en haar stakeholders.

Zingeving

Zingeving: modegril of intrinsieke waarde? Zingeving is een begrip waarbij – vrij vertaald in dit kader- het zoeken naar het doel van het leven, het bestaansrecht van een organisatie centraal staat. Het is een oud begrip waarbij ethiek, normen en waarden voor ons de basis vormen. Maar dat niet alleen; dat zou te passief worden! Zoektochten dienen vergezeld te gaan met passie, inspiratie en motivatie. Alleen dan kan ‘de flow’ worden bereikt die de kern gaat raken en dus de toegevoegde waarde gaat leveren die we onszelf in onze persoonlijke ontwikkeling, de commerciële en bedrijfseconomische ontwikkeling van ons bedrijf en zeker ‘last but not least’ in de vraagstukken, de uitdagingen van onze opdrachtgevers zo gunnen en toewensen.

Wij zijn er van overtuigd dat het streven en zoeken naar ‘de zingeving’ een bijdrage levert aan de ontwikkeling van ons bedrijf, de authentieke relatie met opdrachtgevers en de uitwerking van interim- en adviesopdrachten.

Kennisproductiviteit

Kennisproductiviteit is een term die door verschillende onderzoekers op verschillende wijze wordt gedefinieerd. In dit kader hanteren wij de definitie: kennisproductiviteit is een proces en omvat het signaleren, verzamelen en interpreteren van relevante informatie, het ontwikkelen van nieuwe bekwaamheden met behulp van deze informatie en het toepassen hiervan op het stapsgewijs verbeteren en radicaal vernieuwing van werkprocessen, producten en diensten. Kennis kan niet worden gemanaged, maar creëert wel waarde. Het proces om de kennisproductiviteit te verhogen kan door een organisatie echter wel, bij voorkeur planmatig, worden gefaciliteerd.

Succesfactoren

Een aantal succesfactoren in dit kader zijn:

  • ontwikkel vakkennis en materiedeskundigheid die verband houdt met het bestaansrecht en de missie van de organisatie;
  • wees innovatief en ontwikkel toekomst visie;
  • reflectie | executiekracht | communicatief als kerncompetenties;
  • creëer creatieve onrust en bevorder rust en stabiliteit voor verdieping en verbetering;
  • faciliteer het zelfregulerend vermogen en ondersteun getoonde motivatie affiniteit rond het werken en het leren.

Full Resourcer ArrangeGroup

ArrangeGroup is een ontwikkelingsorganisatie. Door te ontwikkelen kunnen we de markt, onze opdrachten en de professionals waarmee en waarvoor we werken in hun kracht zetten. Hierbij staat het ontwikkelen van o.a. (capaciteits-)oplossingen, kennis, carrières, relaties, working solutions en  sociaal verantwoord ondernemerschap centraal. Deze ontwikkelingsprocessen zijn aan de orde van de dag en houden ons kritisch, ook naar onszelf. Ontwikkeling leidt immers tot energie, vooruitgang, innovatie, zingeving en duurzame kwaliteit en waarde. Dit noemen wij: LAB-Philosophy. Het is deze Lab-Philosophy die de kern vormt van ons bestaansrecht. ArrangeGroup: The Facility Lab!

Kennismanagement heeft daarom een belangrijke plaats in onze bedrijfsvoering. Op dit moment zijn er tien Kenniskringen actief, die ieder een FM-gerelateerd thema hebben geadopteerd. Iedere kenniskring bestaat uit 6 tot 10 deelnemers die binnen het gekozen thema kennis ontwikkelen op basis van een jaarlijks vast te stellen PID. De kenniskringen komen fysiek 6 maal per jaar bijeen voor gezamenlijk afstemmings- en studiemoment. Daarnaast draagt ieder tussen de bijeenkomsten individueel bij en zijn er cloud-contacten. Immers, ook voor kennis ontwikkelen geldt: Samen doen is samen groeien!

Op dit moment zijn er kenniskringen actief op gebied van : Servicedesking!, Inkoop- en Contractmanagement, Effectief Huisvesten, Hospitality, Toekomstgericht Facility Management, Empowerment, Financiële Modellen, DBFMO, BREAAM, Projectmanagement. Gaat het in eerste aanleg om kennis ontwikkelen in tweede instantie zal de ontwikkelde kennis worden gedeeld door middel van bijvoorbeeld een mini-seminar, een artikel in een vakblad of een benchmark onderzoek. Uiteindelijk kan dit weer leiden tot het ontwikkelen van een product in de vorm van een scan of een systematiek.  Bovenal leidt het samen kennis ontwikkelen tot ontwikkeling en groei van het individu!

Op basis van deze Lab-Philosophy zijn wij er van overtuigd dat het samen ontwikkelen van kennis een duidelijke meerwaarde heeft. Naast de interim professionals, interim managers, interne medewerkers en mt-leden van ArrangeGroup willen wij graag gelieerde zzp-ers & zelfstandig ondernemers, ArrangeGroup alumni en opdrachtgevers laten participeren in de kenniskringen. Participatie van niet AG-People kan bestaan uit actieve deelname binnen de kenniskring, een éénmalige bijdrage in de vorm van een lezing over de visie op het thema en/of een relevante actuele ontwikkeling binnen zijn/haar organisatie in relatie tot het thema.

Door kennisontwikkeling op deze wijze een prominente plaats te bieden binnen onze organisatie willen wij inhoud geven aan onze ontwikkelings- en innovatiedrang, het empoweren van opdrachtgevers en opdrachtnemers, het verbreden en verdiepen van vakkennis en het delen hiervan; kortom inhoud geven aan onze Lab-Philosophy!

Uitgedaagd om mee te doen? Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden, dan maken we een afspraak in The Facility Lab!

Door: Egbert van der Steege MSc. Managing Director Manage bij ArrangeGroup

bel mij terug